Aktuálně

Druhý ročník panelové diskuze:

Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů

Dne 26.11.2019 proběhne v Moving Station druhý ročník panelové diskuze „Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů“ věnovaný vztahu humanitních a společenskovědních oborů a přírodních věd. Cílem diskuze je reflektovat silné a slabé stránky humanitního a společenskovědného vzdělání a vzdělávání a poukázat na problémy vznikající v důsledku jejich opomíjení či protěžování. V rámci jednodenní konference, která bude navazovat na diskuze prvního ročníku, vystoupí studenti a zvaní přednášející z praxe i akademického prostředí.

Příspěvky se budou věnovat aktuálnímu tématu interdisciplinarity, která je jedním z nejčastěji skloňovaných termínů na českých i zahraničních univerzitách. Velká diferenciace disciplín a požadavek na úzce specializovanou odbornost jsou v poslední době dávány do kontrastu s potřebou pojímat vznikající otázky v širších a mezioborových souvislostech. Klasickým příkladem je rostoucí poptávka po kritické reflexi technologických inovací v kontextu jejich společenského dopadu. To vyžaduje odborníka, který bude chápat principy vzniku a fungovaní dané technologie, ale zároveň bude rozumět jejím aspektům etickým, společenským, kulturním, politickým a ekonomickým. Vzhledem k rostoucímu množství poznatků je však jen těžko představitelné, že by tohoto ideálu mohl dosáhnout jednotlivec. Účastníci konference budou proto diskutovat i o možnostech propojování jednotlivých oborů na bázi výzkumných týmů, které by měly do budoucna přesahovat nejen jednotlivé segmenty v rámci dané disciplíny, ale i samotné oblasti vzdělávání. ZČU je šíří nabízených oborů unikátní, proto by mohla být živnou půdou a prubířským kamenem takovéto interdisciplinární spolupráce.

Konference bude rozdělena na dvě části: Dopoledne (tj. od 9:00 do 11:30) budou diskutovat studenti různých doktorských oborů filozofických fakult ZČU a UK. Odpoledne (tj. od 13:00 do 18:00) přednesou své příspěvky přední čeští akademici a odborníci z praxe:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. – filozof vědy

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček – fyzik, rektor Západočeské univerzity v Plzni

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. – biskup plzeňský

Ing. Karel Janeček, MBA, Ph.D. – matematik, autor volební metody D21

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. – ekonom

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – historik, rektor Univerzity Palackého

doc. PhDr. Zdeněk Pinc – pedagog, filozof, publicista

Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. – ředitel centra umělé inteligence O2 Czech Republic

Akci organizuje Fakulta filozofická za podpory Města Plzeň.