Jan Váně – filosof, sociolog, vedoucí katedry sociologie na FF ZČU
Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na téže univerzitě se habilitoval v oboru sociologie. Aktivně se podílí na výzkumných projektech a účastní se mezinárodních konferencí. Je autorem desítek článků a několika monografií. Specializuje se především na sociologii náboženství, sociologickou teorii, obecnou metodologii, kvalitativní výzkum a politickou filozofii.

 

 

 

Doc. Váně vystoupil s příspěvkem nazvaným: “Univerzita jako soustruh, black box nebo laboratoř ducha?”

V rámci svého příspěvku představil data z empirického šetření (census), které se zaměřovalo na poslední ročníky středoškoláků v Plzeňském kraji, na jejich hodnotové přístupy, strategie volby při výběru vysoké školy, motivace ke studiu aj. Tato zjištění pak bude korigovat na základě dat získaných z rozhovorů s HR řediteli firem typu Prazdroj, Marbes, ZF, Škoda Transportation aj.

Na získaných datech dále demonstroval možnosti univerzit(y) a ukáže, že očekávání současné nastupující generace „Z“ a diskuse o silných a slabých stránkách humanitního a společenskovědního vzdělání a vzdělávání se stává bezpředmětnou a začíná se jevit spíše jako nezbytná masochistická průprava pro humanitně orientované akademiky.