Připravujeme

Druhý ročník panelové diskuze:

Interdisciplinarita – věda a vzdělání na pomezí oborů – 26. 11. 2019

Jednodenní panelová diskuze/konference, pořádaná studenty doktorského studia Fakulty filozofické ZČU, se bude věnovat možnostem propojování humanitních a společenskovědních disciplín s jinými vědními obory a uskuteční se 26. listopadu 2019 (v Moving Station, Koperníkova 574/56). Tato konference bude navazovat na první ročník panelové diskuze na téma „Humanitní a společenskovědní vzdělání a vzdělávání a jejich role v demokratické společnosti“ a které znovu zazní při chystaných oslavách 17. listopadu.

Konference bude rozdělena na dvě poloviny – dopoledne (tj. pravděpodobně od 9:00 do 11:30) se jí zúčastní studenti doktorských oborů Západočeské univerzity v Plzni a Karlovy univerzity, čímž bude zajištěn pohled na danou problematiku optikou mladší generace a zároveň rozmanitých humanitních a společenskovědních disciplín. Příspěvky se budou věnovat aktuálnímu tématu mezioborovosti, která je jedním z nejčastěji skloňovaných termínů na českých i zahraničních univerzitách.

Velká diferenciace disciplín a požadavek na úzce specializovanou odbornost jsou v poslední době dávány do kontrastu s potřebou pojímat vznikající otázky v širších souvislostech. Klasickým příkladem je rostoucí poptávka po kritické reflexi technologických inovací v kontextu jejich společenského dopadu. To v ideálním případě vyžaduje odborníka, který bude schopen pochopit principy vzniku a fungovaní dané technologie, ale zároveň bude rozumět společenským, kulturním, etickým a dalším mechanismům. Vzhledem k rostoucímu množství poznatků je však jen těžko představitelné, že by tohoto ideálu mohl dosáhnout jednotlivec. Účastníci konference budou proto diskutovat i o možnostech propojování jednotlivých oborů na bázi výzkumných týmů, které by měly do budoucna přesahovat nejen jednotlivé segmenty v rámci dané disciplíny, ale i samotné oblasti vědění. Západočeská univerzita je navíc v tomto ohledu šíří nabízených oborů unikátní, proto by mohla být živnou půdou a prubířským kamenem takovéto interdisciplinární spolupráce.

Svou účast potvrdili:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. – filozof vědy

Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček – fyzik, rektor Západočeské univerzity v Plzni

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. – biskup plzeňský

Ing. Karel Janeček, MBA, Ph.D. – matematik, autor volební metody D21

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. – ekonom

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – historik, rektor Univerzity Palackého

doc. PhDr. Zdeněk Pinc – pedagog, filozof, publicista

Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D. – ředitel centra umělé inteligence O2 Czech Republic

Akci organizuje Fakulta filozofická za podpory Města Plzeň. 

PŘIPRAVOVANÉ BESEDY 2019/2020: 

Bude se jednat především o besedy a workshopy, které svým zaměřením přímo či nepřímo souvisí s tématem vzdělávání (nejen humanitního), vědy a obecně fungováním moderních společností v 21. století.

Budeme klást otázky týkající se:

 • Významu a úrovně současného vzdělání
 • Stavu aplikovaného výzkumu na univerzitách
 • Možné inovace institucí prostřednictvím participativních technologií
 • Vztahu vzdělávání a hry
 • (Ne)existence české kolektivní identity
 • Významu kritického myšlení
 • apod.

Besedy, které máme domluvené nebo o které usilujeme:

 1. Beseda – PhDr. Martina Kastnerová, Ph.D. – “Univerzita jako příležitost… poznat, jak by si vedl Shakespeare na sociálních sítích”
 2. Workshop – Ondřej Timčo a Institute for Democracy 21 – “Univerzita jako příležitost… ke kreativní participaci“
 3. Beseda – filosofka RNDr. Alice Koubová Ph.D. at Ph.D . – “Univerzita jako příležitost… k experimentování a performanci”
 4. Workshop – Mgr. Martin Vraný, Ph.D. a Ing. Ondřej Havlíček, Ph.D. – “Univerzita jako příležitost… kriticky myslet”
 5. Beseda – makroekonom PhDr. Tomáš Sedláček Ph.D. – “Univerzita jako příležitost… zabývat se Jóbem”
 6. Beseda – vědec v oblasti umělé inteligence a kybernetiky doc. Ing. Ivan Havel, CSc. – “Univerzita jako příležitost… reflektovat umělou inteligenci”
 7. Beseda – filosof doc. RNDr. Josef Moural, CSc. – “Univerzita jako příležitost… přemýšlet analyticky”
 8. Workshop – CERGE-EI s ekonomem doc. RNDr. Filipem Matějkou MA, Ph.D. “Univerzita jako příležitost… stát se poučeným voličem”
 9. Projekt PILSEN CUBE – doc. Ing. Jiří Masopust CSc. – “Univerzita jako příležitost… podílet se na vesmírném výzkumu”
 10. Beseda – MUDR. V. Komárek – “Univerzita jako příležitost… se dozvědět, zda máme svobodnou vůli”

Více viz “Hosté“.

Leave a Reply